privacystatement ruitergegevens

Privacy Statement

Jouw privacy is voor ons erg belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaan wij zorgvuldig om met de door jou ingevoerde gegevens.

Privacy Statement verwerking ruitergegevens door stichting NCPG

In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. Stichting Nationaal Centrum Paardrijden Gehandicapten is ook bekend onder de naam: Bio Manege en zal hieronder NCPG genoemd worden.

NCPG gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Reikwijdte

Dit Privacy Statement is alleen van toepassing op verwerking van ruitergegevens. De algemene privacy statement vind u hier.

Verantwoordelijke

NCPG is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en Avg.

De NCPG is bereikbaar via e-mail: info@ncpg.nl
en is gevestigd aan de
Wekeromseweg 12
6816VS Arnhem

Voor welke doeleinden verwerkt NCPG uw persoonsgegevens?

NCPG verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens, inclusief enige medische gegevens, voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor:

  • Communicatie met ruiter of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger over de paardrijlessen op de Bio Manege en activiteiten van de stichting en de manege
  • Bepalen van de aard en het niveau van de paardrijlessen
  • Gezondheid van de ruiter
  • Veiligheid van de ruiter en de instructeurs

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Naam; geboortedatum; lengte ruiter; gewicht ruiter; naw; telefoonnummer; e-mailadres; postadres; naam en telefoonnummer relatie die in geval van calamiteit wordt gewaarschuwd; pasnummer regiotaxi; gebruik PGB; aard van beperking; cognitief ontwikkelingsniveau; motorisch functionering niveau; sociaal functioneringsniveau; epilepsie en aard van evt. aanvallen; medicijngebruik; naam huisarts; telefoonnummer huisarts.

NCPG verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt NCPG ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Hoe zorgt NCPG voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

NCPG verwerkt deze gevoelige persoonsgegevens alleen ten behoeve van de ruiterlessen.
NCPG gaat zeer vertrouwelijk om met deze persoonsgegevens. NCPG neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat deze persoonsgegevens worden beschermd. NCPG zal deze gevoelige persoonsgegevens in geen enkel geval delen met derden behalve als dit in medisch belang is van de ruiter in geval van een calamiteit.
Deze, medische, gegevens worden uitdrukkelijk niet door derden verwerkt. In geval van instructrice in opleiding worden de gegevens alleen volledig geanonimiseerd verwerkt door de instructrice in opleiding.
NCPG verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijn

NCPG bewaart deze gevoelige persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg.
De medische gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. En niet langer dan 2 jaar na beëindiging van de paardrijlessen.
Na beëindiging van de lessen worden beperkte gegevens (naam; naw; telefoonnummer; e-mailadres) bewaard om oud-ruiters te kunnen informeren over bijvoorbeeld een reünie.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan NCPG. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover NCPG nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Stuur uw verzoek naar:
e-mail: privacy@stichtingbio.nl

of per post:
Stichting Bio Kinderrevalidatie/NCPG
T.A.V. PRIVACY OFFICER
Wekeromseweg 8
6816VS Arnhem

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past NCPG passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, kan hiervoor, op verzoek, een beveiligde verbinding gemaakt worden. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.
NCPG neemt daarnaast alle mogelijke organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op.

e-mail: privacy@stichtingbio.nl

of per post:
Stichting Bio Kinderrevalidatie/NCPG
T.A.V. PRIVACY OFFICER
Wekeromseweg 8
6816VS Arnhem

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 01-08-2020

NCPG behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. NCPG raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Indien er wijzigingen plaatsvinden die betrekking hebben op medische gegevens zult u altijd vooraf op de hoogte gesteld worden en zult u ruimschoots de gelegenheid krijgen uw gegeven te laten verwijderen indien gewenst.


IBAN: NL13 INGB 0004 8969 28